(Ne)populární Airbnb a jeho omezení ve stanovách SVJ

V době před vypuknutím covidové pandemie řada společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), hlavně v oblastech s čilým turistickým ruchem, řešila, zda lze omezit krátkodobé pronájmy, které poskytovali někteří vlastníci bytů, členové SVJ. Střetávaly se tu totiž dva zájmy. Zájem vlastníků bytů, kteří v domě žijí trvale a chtějí tam bydlet v klidu, bez rušení nočního klidu a bez obav z většího počtu neznámých osob pohybujících se po domě, a zájem vlastníků, kteří byt využívají jako investici a chtějí z něj mít především zisk.

Vyvstala tedy otázka, zda může SVJ upravit pravidla užívání jednotek v domě a omezit možnost poskytovat byt ke krátkodobému pronájmu ve svých stanovách. Nyní se k této otázce vyjádřil Nejvyšší soud ČR, který ve svém usnesení ze dne 15.3.2023, sp. zn. 26 Cdo 854/2022, konstatoval, že Společenství vlastníků jednotek nemůže svými stanovami v domě omezit vlastnické právo jednotlivých vlastníků na užívání jejich bytu, a to ani v případě, kdy vlastník využívá byt ke krátkodobému pronájmu k ubytování cizích osob.“

Toto své rozhodnutí opřel o ustanovení § 1190 občanského zákoníku, podle kterého je SVJ osobou odpovědnou za správu domu, přičemž dle ustanovení § 1189 občanského zákoníku, správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.

Působnost SVJ je tak omezena jen na oblast správy, provozu, údržby, oprav či stavebních úprav domu, jeho společných částí a pozemku. Dle závěru Nejvyššího soudu ČR se SVJ při úpravě svých stanov (jejich změně) může pohybovat pouze v rámci kompetencí vyplývající z jeho působnosti. Shromáždění společenství vlastníků tak nemůže prostřednictvím stanov omezit vlastnické právo vlastníků jednotek ohledně užívání bytu, a to ani v případě, že vlastník jednotky užívá byt k jinému účelu, než vyplývá z prohlášení (např. k ubytování cizích osob ke krátkodobému pronájmu).

Lze očekávat, že se vzrůstajícím turistickým ruchem přibyde opět množství krátkodobých pronájmů, avšak pokud by měly být jakkoliv regulovány, nebude se tak moct dít prostřednictvím omezení ve stanovách SVJ.