Rubrika: <span>Legislativní novinky</span>

Rozhodnutí nižších soudů k dispozici na internetu

K 1. červenci 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Novela zákona o soudech a soudcích je mj. výsledkem aktivity Rekonstrukce státu mající za cíl zvýšení transparentnosti české justice a týká se tak i nové zákonné […]
Read More

Novinka v doručování prostřednictvím datových schránek

K 1. lednu 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která může změnit způsob komunikace osob v běžných soukromoprávních vztazích. Od 1. ledna 2022 lze datovou schránku prakticky využít nejen pro komunikaci se soudy, finančními úřady a dalšími orgány veřejné moci, ale rovněž pro komunikaci s fyzickými a právnickými […]
Read More