Rozhodnutí nižších soudů k dispozici na internetu (doplnění článku)

Na našem blogu jsem dne 11. dubna 2022 informoval o nové zákonné povinnosti nižších soudů zveřejňovat svá rozhodnutí na internetu. Článek obsahoval poznámku, že jej doplním. Důvodem bylo, že podrobnosti zveřejňování rozhodnutí měla upravovat vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou ale v době sepsání článku ministerstvo ještě nevydalo.

Příslušná vyhláška Ministerstva spravedlnosti byla schválena (až) na konci minulého roku. Jedná se o vyhlášku č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí. Účinnosti nabude vyhláška postupně. Zcela pak k 1. lednu 2024. Některá svá rozhodnutí tak musejí soudy zveřejňovat již dnes, pro zjednodušení se ale zabývám tím, jaká bude situace, až vyhláška nabude účinnosti celá.

Jaká rozhodnutí budou tedy muset soudy nižších stupňů od 1. ledna 2024 zveřejňovat?

Od tohoto data musejí okresní, krajské a vrchní soudy na internetu zveřejňovat v zásadě všechna svá pravomocná rozhodnutí ve věci samé, včetně rozhodnutí opravných. Civilních věcí se to týká obecně. U věcí trestních se povinnost vztahuje toliko na rozhodnutí týkající se trestných činů přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímého úplatkářství.

Nebudou se zveřejňovat platební rozkazy, elektronické platební rozkazy, evropské platební rozkazy, směnečné a šekové platební rozkazy, rozhodnutí neobsahující v souladu s příslušnými procesními předpisy odůvodnění s výjimkou trestních příkazů, rozsudky pro uznání, rozsudky pro zmeškání, rozhodnutí o schválení smíru, rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství bez zjišťování příčin rozvratu a rozhodnutí podle § 157 odstavce 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Z textu zveřejňovaného rozhodnutí by nemělo být možné identifikovat konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu a orgán veřejné moci. Proto má soud povinnost rozhodnutí před jeho zveřejněním vždy anonymizovat.

Vyhlášku Ministerstva spravedlnosti lze nalézt ve Sbírce zákonů (číslo předpisu je 403/2022).

Databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů je k dispozici na webu justice.cz.