Author: Mgr. Martin Žák

  • Home
  • Author: Mgr. Martin Žák

Rozhodnutí nižších soudů k dispozici na internetu (doplnění článku)

Na našem blogu jsem dne 11. dubna 2022 informoval o nové zákonné povinnosti nižších soudů zveřejňovat svá rozhodnutí na internetu. Článek obsahoval poznámku, že jej doplním. Důvodem bylo, že podrobnosti zveřejňování rozhodnutí měla upravovat vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou ale v době sepsání článku ministerstvo ještě nevydalo. Příslušná vyhláška Ministerstva spravedlnosti byla schválena (až) na konci minulého […]
Read More

Předkupní právo spoluvlastníků dle občanského zákoníku

Dle ustanovení § 1121 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu na věci, bez ohledu na to, zda se jedná o spoluvlastnictví věci movité či nemovité. Dle ustanovení § 1123 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že každý spoluvlastník může se svým podílem na věci […]
Read More

Rozhodnutí nižších soudů k dispozici na internetu

K 1. červenci 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Novela zákona o soudech a soudcích je mj. výsledkem aktivity Rekonstrukce státu mající za cíl zvýšení transparentnosti české justice a týká se tak i nové zákonné […]
Read More

Fyzická osoba může jménem právnické osoby učinit elektronické podání i ze své datové schránky

Dne 27. října 2020 rozhodl Nejvyšší soud ve věci dovolání podaného společenstvím vlastníků jednotek proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud vyjádřil svůj názor na podání činěná právnickými osobami (vůči rejstříkovým soudům) prostřednictvím datových schránek. Rozhodnutí se mj. dotklo i oblasti uznávaných elektronických podpisů, konkrétně toho, zda podání činěné prostřednictvím datové schránky musí […]
Read More

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona už nemá rejstříkovým soudům stačit

Dne 12. května 2021 rozhodl Nejvyšší soud ve věci dovolání podaného akciovou společností KOMFORT, a.s. Případ jako takový není co do skutkové stránky nijak zvlášť zajímavý, když výjimkou by snad mohly být obchodní společnosti podnikající v oblasti realitního zprostředkování, u těch nicméně předpokládám, že mají již „problém“ řešený shora uvedenou akciovou společností KOMFORT, a.s. nějakou dobu […]
Read More

Novinka v doručování prostřednictvím datových schránek

K 1. lednu 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která může změnit způsob komunikace osob v běžných soukromoprávních vztazích. Od 1. ledna 2022 lze datovou schránku prakticky využít nejen pro komunikaci se soudy, finančními úřady a dalšími orgány veřejné moci, ale rovněž pro komunikaci s fyzickými a právnickými […]
Read More