Rozhodnutí nižších soudů k dispozici na internetu

K 1. červenci 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Novela zákona o soudech a soudcích je mj. výsledkem aktivity Rekonstrukce státu mající za cíl zvýšení transparentnosti české justice a týká se tak i nové zákonné povinnosti nižších soudů zveřejňovat svá rozhodnutí na internetu.

Od 1. července 2022 budou mít všechny okresní, krajské a vrchní soudy ze zákona povinnost zveřejňovat svá pravomocná rozhodnutí v informačním systému veřejné správy s názvem Databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Databázi již nyní spravuje a provozuje Ministerstvo spravedlnosti, ze zákona má být přitom tato databáze od 1. července 2022 dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, jinak řečeno, pravomocná rozhodnutí nižších soudů mají být od 1. července 2022 volně dostupná na internetu.

Jaká rozhodnutí budou muset soudy zveřejňovat, zda například jen v obchodních či civilních věcech obecně nebo třeba i ve věcech trestních, v jakém rozsahu budou rozhodnutí zveřejňována a jaký postup bude nutno při tom dodržet, bude ještě předmětem vyhlášky v současné době připravované Ministerstvem spravedlnosti. Z důvodu ochrany osobních údajů je už ale nyní jasné, že všechna rozhodnutí před jejich zveřejněním budou muset být anonymizována. Ačkoliv tedy ještě neznáme kritéria zveřejňování, bezpochyby půjde o posun v množství zveřejňovaných rozhodnutí českých soudů. Transparentnost české justice by měla být zvýšena.

Novelu zákona o soudech a soudcích lze nalézt ve Sbírce zákonů (číslo předpisu je 218/2021).

Po vydání příslušné vyhlášky Ministerstvem spravedlnosti bude tento článek doplněn.