Změna pravidel fungování českých obchodních společností (rozsáhlá novela zákona)

K 1. lednu 2021 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, která se z velké části dotkne pravidel fungování společností s ručením omezeným a akciových společností. Mění se například pravidla pro rozdělování zisku, pravidla o střetu zájmů, pravidla pro smlouvy o výkonu funkce, pravidla pro uveřejnění účetní závěrky a pro zprávy o podnikatelské činnosti. Nově bude zákon výslovně uvádět právo mít ve společnosti s ručením omezeným podíly bez hlasovacího práva nebo podíly, se kterými je spojeno právo jmenovat jednatele. U monistického systému vnitřní struktury akciových společností zcela končí funkce statutárního ředitele a jeho působnost přechází na správní radu.

Tato novela zákona o obchodních korporacích mimo jiné stanovuje, že ujednání zakladatelských listin a společenských smluv společností s ručením omezeným a stanov akciových společností, která budou odporovat donucujícím ustanovením dle novely, pozbývají dnem účinnosti novely jejich závaznosti. Současně stanovuje společnostem s ručením omezením a akciovým společnostem povinnost do 1 roku od účinnosti novely přizpůsobit jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy a stanovy ustanovením novely a doručit takto přizpůsobené dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku.

S ohledem na shora uvedené doporučujeme provést nyní revizi Vaší zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov, abyste se vyhnuli případným komplikacím.

Novelu zákona o obchodních korporacích lze nalézt ve Sbírce zákonů (číslo předpisu je 33/2020).

V případě Vašeho zájmu jsme samozřejmě připraveni pro Vás doporučenou revizi provést.